TIN TRONG TỈNH

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ

19/04/2019 09:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là nguồn nhân lực quan trọng, có trí tuệ, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện, thử thách qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã và đang tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước trong hơn 30 năm qua. 


image002_15.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Đá Chông - K9 (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội)
Tỉnh Phú Thọ cùng với cả nước đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh phải có đủ phẩm chất, năng lực mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiệm vụ lãnh đạo các chi, đảng bộ và đảng viên công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, vì vậy xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên, chuẩn mực về đạo đức, phẩm chất, có tác dụng nổi bật, gương mẫu, đi đầu trong các cơ quan, đơn vị là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện của Đảng bộ.
Trong thời gian qua, tuyệt đại đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh đã giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động. Các nghị quyết của Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện; tổ chức nhiều hình thức sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Đảng ủy Khối đã hướng dẫn cơ sở 7 nội dung cơ bản như sống phải có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm với công việc; trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; tôn trọng pháp luật, kỷ cương, đoàn kết nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các cơ sở đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa một số nội dung chính về rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý hành chính, chi tiêu nội bộ, công tác tiếp dân… Có thể nói, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tạo được sự chuyển biến cơ bản, quan trọng về nhận thức của đảng cán bộ, đảng viên riêng và công chức, viên chức. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối đã thể hiện được tinh thần gương mẫu, đi đầu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa thực sự tích cực rèn luyện, tu đưỡng, quan tâm đến học tập chỉ thị, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động chưa gắn với nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Thực tế cho thấy, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, điều này sẽ có vai trò to lớn, góp phần trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Đảng phải quan tâm đến giáo dục tư tưởng và lãnh đạo quá trình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Người nhấn mạnh: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”, “Mục đích của chính Đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản”.
Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm truyền đạt nghị quyết, cán bộ, đảng viên sau khi học viết thu hoạch, cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp để đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết vào thực tế cuộc sống của từng cơ sở.
Hai là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dự luận xã hội ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền miệng, kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và những vấn đề “nóng”, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Ba là, tiếp tục triển khai cụ thể các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; thường xuyên quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hằng tháng, các chi bộ tổ chức cho đảng viên kiểm điểm theo 4 nhiệm vụ được giao và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống vào nghị quyết của chi bộ, thành nội dung sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ.
Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng, giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, công dân nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.
Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá của Đảng bộ Khối, trong đó tập trung đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; các Chương trình hành động của BTV Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...
Lê Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)