Thông báo

Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019

27/03/2019 10:50 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/3, UBND tỉnh đã có văn bản số 10/TB-UBND thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019. 
UỶ BAN NHÂN DÂN            
    TỈNH PHÚ THỌ
         –––––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
 
THÔNG BÁO
Giờ làm việc mùa hè năm 2019
–––––
 
          Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
          Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông báo giờ làm việc mùa hè của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 15/10/2019 như sau:
          - Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30.
          - Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
          Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học quy định thời gian làm việc, sản xuất, phục vụ cho thích hợp, đảm bảo thuận tiện nhưng phải đúng quy định của Nhà nước.
          Đề nghị các cơ quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện thời gian làm việc hàng ngày đúng quy định trong Thông báo này./.
                                                  
 Nơi nhận:                                                                                  TL CHỦ TỊCH
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;                                 CHÁNH VĂN PHÒNG
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đoàn thể, các Ban thuộc TU;
- Đài PTTH, Báo Phú Thọ;
- CPVP;                                                                                      Vương Thị Bẩy
- Các đơn vị thuộc VP;                                                           

- Lưu: VT, HCTC (Q.100b)                                                     


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)