THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020

26/03/2019 17:28 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về “Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020”.


Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN trong thời kỳ hội nhập; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa; những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và đất nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Theo đó, hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020 gồm những nội dung chủ yếu: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện công tác đối ngoại, tuyên truyền quảng bá về tỉnh; định hướng, cung cấp TTĐN; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, dư luận trái chiều; tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TTĐN giai đoạn 2013 - 2020.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)