THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019

19/02/2019 17:16 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/1/2019, UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND-BDVTU về phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019.


Kế hoạch nhằm đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong thực thi công vụ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, luôn bám sát thực tiễn cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.
Nội dung trọng tâm Năm Dân vận chính quyền 2019 của tỉnh Phú Thọ là: “Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.
Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của nhà nước, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trước khi quyết định và tổ chức thực hiện. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại hình; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các việc làm thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả giải quyết công việc với nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc tôn giáo; tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)