QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tiếp tục xây dựng tỉnh Phú Thọ thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

04/02/2019 10:38 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Phú Thọ là tỉnh Trung du, miền núi có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ (KVPT) của địa bàn Tây Bắc. Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng KVPT tỉnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


image001_249.jpg
Khẩu đội 12,7mm cơ động chiếm lĩnh trận địa trong Diễn tập KVPT thành phố Việt Trì (năm 2018)
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quán triệt nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng trong xây dựng KVPT; triển khai cơ chế lãnh đạo xây dựng và hoạt động của KVPT; phát huy tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và hoạt động KVPT; đồng thời, ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Quy chế, để án, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ huy xây dựng KVPT.
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả. Đã chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh nhân dân”; nội dung tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; các hoạt động của lực lượng vũ trang và truyền thống cách mạng của quê hương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... Qua đó, giúp các cấp, ngành và nhân dân nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ của địa phương.
image003_147.jpg
Phần diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, kích động trong Diễn tập KVPT huyện Phù Ninh (năm 2018)
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời ban hành chương trình hành động và các nghị quyết để chỉ đạo, đảm bảo thiết thực, cụ thể, gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh đã đào tạo và cử đi đào tạo 465 đồng chí có trình độ từ trung cấp đến đại học ngành Quân sự cơ sở tại các trường trong Quân đội. Công tác xây dựng tiềm lực chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng luôn được quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức “vững mạnh, rộng khắp” từng bước nâng cao chất lượng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững mạnh. Đã có sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, vị trí, chiến lược của khu vực phòng thủ, qua đó, chủ động xây dựng các tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học, công nghệ; xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh và đối ngoại… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong hình hình mới.
Đặc biệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09/2017-NQ-HĐND của HĐND tỉnh về “Tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Phú Thọ thành trung tâm kinh tế vùng; chú trọng đầu tư phát triển những ngành kinh tế trọng điểm gắn với quốc phòng - an ninh; vừa sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc phòng, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế.
Xác định xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài đặc biệt trong tình hình hiện nay, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia xây dựng khu vực phòng thủ nhằm làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; thực hiện tốt kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, chú trọng đối tượng chủ chốt của các cấp, ngành.
Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống công trình quốc phòng theo qui hoạch. Đồng thời tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy tốt vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân; vai trò chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo KVPT, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để địa phương có đủ tiềm lực, sức mạnh xây dựng KVPT vững chắc thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Đại tá Vũ Tiến Dũng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)