TIN TRONG TỈNH

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông

05/02/2019 10:10 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ và Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành công tác kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới.


image002_7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trao tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án số 01/ĐA-STTTT ngày 10/7/2018 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm thuộc Sở. Các phòng có chức năng quản lý nhà nước gần giống nhau, tương đồng nhau được tính đến trong phương án sắp xếp để xây dựng bộ máy rõ ràng trên ba lĩnh vực chuyên môn chính của Sở là: Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin và hai bộ phận tổng hợp là: Văn phòng và Thanh tra. Mục tiêu hướng tới là tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, khắc phục tình trạng dàn trải về chức năng, nhiệm vụ gắn với quá trình cơ cấu lại ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc để tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên giữ chức vụ và cán bộ, đảng viên ở các bộ phận khác nhau dự kiến sẽ được sáp nhập vào cùng một đơn vị. Qua nắm bắt, trao đổi thông tin, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở đều nhất trí đánh giá tư tưởng của cán bộ, đảng viên toàn cơ quan ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đổi mới, đồng thuận cao với nội dung Đề án, ngay cả đối với những đồng chí giữ chức vụ dự kiến sẽ được luân chuyển điều động. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn cơ quan đều nhận thức sâu sắc việc sắp xếp, tinh gọn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông trong bối cảnh hiện nay.
image004_2.jpg
Ký kết giao ước thi đua năm 2019
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và điều kiện thực tế của đơn vị, Sở đã tiến hành triển khai các khâu, các bước một cách thận trọng, khách quan, khoa học, hợp lý và đúng quy định. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở đã tổ chức thảo luận và xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở. Sau đó tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể cơ quan và các cơ quan liên quan trước khi trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc sáp nhập Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc thành Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Trước khi sắp xếp bộ máy tổ chức, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông có 07 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Báo chí và Xuất bản, Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý Bưu chính, Phòng Quản lý Viễn thông và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc và Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh. Tổng số biên chế được giao là 58 biên chế, trong đó có 32 biên chế công chức và 26 biên chế viên chức.
Sau khi sắp xếp, kiện toàn, bộ máy của Sở giảm từ 07 phòng chuyên môn xuống còn 05 phòng chuyên môn (giảm 29%). Sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc và Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử thành 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (giảm 50%). Giảm số lượng các phòng thuộc Trung tâm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng (giảm 33%). Về tinh giản biên chế, Sở kiên quyết không tuyển dụng thêm khi có cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc và nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời có phương án đảm bảo từ nay đến năm 2021 sẽ giảm được 10% biên chế của cơ quan theo định hướng chỉ đạo.
Để đưa bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 08/10/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng; mối quan hệ, phối hợp giải quyết công việc trong cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 179/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018 ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 180/QĐ-STTTT ngày 14/12/2018 về phân công lãnh đạo Sở phụ trách các lĩnh vực công tác. Cùng với đó là việc ban hành các quyết định kiện toàn Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Khoa học, Hội đồng nâng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Khuyến học của Sở. Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở xây dựng và ban hành nội quy làm việc đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong nền hành chính chuyên nghiệp.
Về công tác cán bộ, Sở Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực phù hợp để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng, đơn vị đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tạm thời giữ nguyên số lượng lãnh đạo cấp phó hiện tại và có giải pháp sắp xếp lại số lượng cấp phó các phòng, đơn vị theo đúng quy định chậm nhất là 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Đối với những trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.
Cùng với việc tinh gọn bộ máy, cải cách và hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp đục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đề cao những sáng kiến, sáng tạo trong công tác quản lý. Tăng cường chỉ đạo ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện chuyển, nhận văn bản điện tử. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác phù hợp, sát thực tiễn yêu cầu công việc. Nâng cao đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phục vụ Nhân dân. Thực hiện đúng quy trình các thủ tục hành chính với thời gian nhanh chóng nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Sau một thời gian sắp xếp, kiện toàn đưa bộ máy tổ chức mới vào hoạt động, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan ổn định, đoàn kết và thống nhất. Các phòng, trung tâm sau kiện toàn hoạt động nhịp nhàng, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2018 có 24/62 đồng chí xếp loại xuất sắc chiếm 39%, 11 chiến sỹ thi đua cơ sở, 19 đồng chí được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen, 03 cá nhân và 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 07 cá nhân và 02 tập thể được đề nghị Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen, đặc biệt có 01 tập thể và 01 cá nhân được xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Các tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ quan đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đạt vững mạnh. Toàn đảng bộ có 11đảng viên xuất sắc chiếm 21%, 04/04 chi bộ xếp loại tốt, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng viên được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tổ chức công đoàn vững mạnh với 21 đoàn viên xếp loại xuất sắc chiếm 34%, 02 tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc. Công đoàn Sở đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đồng chí, đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. Chi đoàn thanh niên Sở đề nghị Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng danh hiệu đoàn viên xuất sắc cho 06 cá nhân và tặng cờ thưởng cho tập thể Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong những ngày đầu xuân mới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông đang phấn khởi, tự tin bước vào kế hoạch công tác năm 2019. Với một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, môi trường làm việc dân chủ, năng động và điều kiện đời sống ngày càng được quan tâm; mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thêm động lực để phát huy khả năng sáng tạo, tham mưu trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành, góp phần đưa Thông tin và Truyền thông trở thành động lực phát triển của xã hội.
Trịnh Hùng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)