THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

07/01/2019 10:21 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh ban hành Kế hoạch số 5738/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Việc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Do vậy, công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời điểm tuyên truyền cần tập trung vào thời gian trước và sau thời điểm tiến hành điều tra đã được qui định trong phương án Tổng điều tra.
Thời gian tuyên truyền tập trung trong 2 đợt gồm: đợt 1 vào tháng 12/2018; đợt 2 từ tháng 3 - 4/2019.
Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; nội dung Tổng điều tra; kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, ngành tham gia Tổng điều tra; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.
Mẫu khẩu hiệu: “Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta”
Hình thức tuyên truyền: Viết tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các huyện, thành, thị và Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh; in treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nới công cộng; tuyên truyền trên xe cổ động.
Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Cục Thống kê tỉnh.
Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã.
Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 12/2018.
Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ trách nhiệm phân công thực hiện kế hoạch thiết thực, hiệu quả.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)