TIN TRONG TỈNH

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

12/10/2018 16:41 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.


Untitled-1_1.jpg
Đoàn cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra cơ sở
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát". Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Quy định, Kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị  về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa với 7 nội dung kiểm tra, 6 nội dung giám sát cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian, cách thức tiến hành. Chú trọng xây dựng, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; ban hành Qui định số 03-QĐ/ĐUK về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; ban hành qui trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành hướng dẫn mẫu biểu số liệu công tác kiểm tra, các qui chế phối hợp giữa UBKT với các ban Đảng, đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Đảng ủy Khối và các đảng ủy cơ sở đã kịp thời kiện toàn UBKT, bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, qui trình, phương pháp tiến hành và kỹ năng xử lý tình huống; thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Đảng ủy Khối và các chi ủy, đảng ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020…
Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 79 lượt chi ủy, đảng ủy cơ sở, giám sát chuyên đề 12 lượt chi ủy, đảng ủy cơ sở; các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 58 tổ chức đảng và 133 đảng viên, giám sát chuyên đề 91 tổ chức đảng. UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí… đối với 124 lượt tổ chức đảng cấp dưới. Giám sát chuyên đề 5 tổ chức đảng và 2 đảng viên diện BTV Đảng ủy Khối quản lý; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên, qua đó đã phát hiện 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên vi phạm. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, BTV Đảng ủy Khối đã nắm được những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở các chi bộ, đảng bộ. Đây là cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Đánh giá việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Các đơn, thư tố cáo mạo danh, giấu tên nhưng có nội dung cụ thể đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, BTV, UBKT Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 17 đơn tố cáo của đảng viên, hoàn thành giải quyết 4/4 đơn thuộc thẩm quyền.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế, qui định, qui trình, biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, qui định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng, thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2019 - 2020, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế của Đảng bộ Khối. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi ủy cơ sở và chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra.
Hồng Liên
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)