VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước

03/10/2018 09:17 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, thực hiện hương ước, qui ước tại các làng, bản, thôn, khu dân cư (gọi chung là khu dân cư) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm. Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 1.948/2.887 khu dân cư xây dựng và đưa vào thực hiện các hương ước, qui ước. Việc xây dựng, thực hiện hương ước, qui ước đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các quan hệ xã hội tại cơ sở. 


lễ-bàn-giao-nhiệm-vụ-hương-ước,-quy-ước.jpg
Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước ở một số khu dân cư còn mang tính hình thức; nội dung một số hương ước, qui ước còn sơ sài, thiếu nét đặc trưng của các phong tục tập quán và không dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương nên hiệu lực, hiệu quả còn thấp. Một số hương ước, qui ước chưa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân nên việc phát huy trí tuệ tập thể và bảo đảm tính công khai, dân chủ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước chưa thường xuyên; việc rà soát hương ước, qui ước để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp chưa làm được nhiều.
Để phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hương ước, qui ước trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần phải đảm bảo và phát huy quyền tự do, dân chủ của người dân trong việc đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ các quiền và nghĩa vụ công dân. Bảo đảm giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, xoá bỏ hủ tục, phát triển các hoạt động văn hoá lành mạnh ở địa phương.
Bên cạnh đó, xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vận động các thành viên trong gia đình, họ tộc, xóm làng đoàn kết, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, khuyến học, khuyến nghề ở địa phương. Khuyến khích phát triển các làng nghề; đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng.
Đồng thời, đề ra các biện pháp cụ thể góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội như và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng địa bàn trong sạch. Phát động trong nhân dân ý thức phòng gian, bảo mật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về tạm trú, tạm vắng; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đề ra các biện pháp bảo đảm triển khai thực hiện các qui định của pháp luật về tổ chức tự quản ở cơ sở như tổ chức, hoạt động của Tổ hoà giải, Ban an ninh, Tổ bảo vệ sản xuất và các tổ chức tự quản khác.
Khuyến khích việc xây dựng gia đình ít con, khoẻ mạnh, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Vận động trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng đầy đủ, được đến trường học tập đúng độ tuổi; khắc phục tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em thất học, trẻ em lang thang và bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội. Khuyến khích con, cháu chăm học, chăm làm, kính trọng ông, bà, cha, mẹ; khuyến khích ông, bà, cha, mẹ sống mẫu mực, làm gương cho con, cháu.
Hương ước, qui ước qui định các hình thức và biện pháp khen thưởng đối với cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, qui ước như: Lập sổ vàng truyền thống nêu gương người tốt, việc tốt, ghi nhận công lao, thành tích của tập thể, cá nhân; bình xét, công nhận gia đình văn hoá và các hình thức khen thưởng khác do cộng đồng dân cư tự thoả thuận hoặc đề nghị các cấp chính quiền khen thưởng theo qui định chung của nhà nước.
Đối với những người có hành vi vi phạm các qui định của hương ước, qui ước thì chủ yếu áp dụng các hình thức giáo dục, phê bình của gia đình, tập thể cộng đồng, thông báo trên Đài truyền thanh ở cơ sở… Những hành vi vi phạm pháp luật phải do các cơ quan có thẩm quiền xử lý theo qui định của pháp luật. Việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hương ước không thay thế các biện pháp xử lý theo qui định của pháp luật. Trong hương ước, qui ước không đặt ra các khoản phí, lệ phí.
Tùy theo đặc điểm vùng, miền, tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán ở từng địa phương, có thể lựa chọn những nội dung thật sự cần thiết để đưa vào hương ước, qui ước (không nhất thiết phải đưa toàn bộ những nội dung như đã nêu trên); lựa chọn một số nội dung thật thiết thực để qui định trong hương ước, qui ước. Các năm tiếp theo, trên cơ sở tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện hương ước, qui ước, có thể bổ sung các nội dung khác để hương ước, qui ước ngày càng hoàn thiện, tiến bộ.
Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)