NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện Bước 1. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – khen thưởng thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua – khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen;
- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen thưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Chọn lĩnh vực Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Kết quả thực hiện Quyết đinh của định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen.
Chi phí Không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Yêu cầu Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.
Cơ sở pháp lý - Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, KT;
- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Phú Thọ.
Tài liệu đính kèm Mẫu-báo-cáo-thành-tích-tại-phu-lục-kèm-theo-Nghi-định-số-91-NĐCP-mau-06-.docx