NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện Bước 1. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo TT Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
- Biên bản binh xét́ của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen.
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Kết quả thực hiện Quyết định tặng danh hiệu: Chiến sĩ th̃i đua cấp tỉnh
Chi phí Không có.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghi định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Yêu cầu Chủ thể là cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiêu thi đua.
Cơ sở pháp lý - Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Phú Thọ.
Tài liệu đính kèm Mẫu-báo-cáo-thành-tích-tại-phu-lục-kèm-theo-Nghi-định-số-91-NĐCP.docx