NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (công trình từ cấp II trở xuống); vốn nhà nước ngoài ngân sách (công trình từ cấp III trở lên); vốn khác (công trình từ cấp III trở lên) (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ hoặc qua đường bưu điện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả bằng giấy hẹn trả quả cho tổ chức, cá nhân.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ ngay trong ngày cho Phòng Quản lý xây dựng công trình của Sở Nông nghiệp và PTNT. Phòng Quản lý xây dựng công trình tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ của hồ sơ trước khi tiến hành thẩm định, trường hợp hồ sơ cần bổ sung thêm thì trong vòng 05 ngày từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý xây dựng công trình có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đầy đủ.
Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý xây dựng công trình có trách nhiệm tham mưu, gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức theo quy định để thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Thời hạn trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến theo quy định như sau: Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III và 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III và 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
- Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Quản lý xây dựng công trình) chủ trì tổng hợp và ra văn bản thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện dự án theo kết quả thẩm định.
- Bước 4: Chủ đầu tư mang giấy hẹn trả kết quả đến nộp phí thẩm định theo quy định và nhận kết quả thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp và nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại: 02102.222.555
- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn
Thành phần, số lượng hồ sơ 1) Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình của chủ đầu tư.
2. Văn bản pháp lý:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;
- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng;
- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).
3. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng;
- Báo cáo chính, báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên ngành (nếu có).
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công (gồm thuyết minh và bản vẽ).
- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công (đối với bước thiết kế bản vẽ thi công).
- Dự toán xây dựng công trình.
- Quy trình quản lý vận hành công trình.
- Quy trình bảo trì công trình.
- File mềm hồ sơ thiết kế công trình.
4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.
c.2) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
Thời hạn giải quyết - Đối với công trình cấp II và cấp III: Không quá 30 ngày làm việc.
- Đối với các công trình còn lại : Không quá 20 ngày làm việc.
(Tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Chọn lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo kết quả thẩm định.
Chi phí Theo quy định hiện hành
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý - Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
Tài liệu đính kèm