NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ;
b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thủy sản thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở theo Mẫu số 24.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 25.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ (nếu gửi trực tuyến thì sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện)
- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại: 02102.222.555
- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn
Thành phần, số lượng hồ sơ 1.3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;
c) Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Chọn lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng.
Chi phí Chưa có văn bản quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
Yêu cầu Không có.
Cơ sở pháp lý Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Tài liệu đính kèm TS-3.doc