NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp dịch vụ TCĐT G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi C/ty theo quy định của PL về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi t/v góp vốn có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
Trình tự thực hiện - Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2. G3, G4 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn ( hoặc cổ đông ) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 ( năm ) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.
- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng quản lý báo chí có trách nhiệm xem xét và trình Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp biết. Trường hợp từ chối, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- ĐT: 02102.222.555
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Hồ sơ thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn ( hoặc cổ đông ) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trờ chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:
- Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn ( hoặc cổ đông ) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trờ chơi điện tử G2, G3, G4
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
Cơ quan thực hiện TTHC : Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Chọn lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện Giấy biên nhận.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Tài liệu đính kèm