NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện - Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Trường hợp từ chối, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Cách thức thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông.
- Địa chỉ Số 392, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
- ĐT: 0210.3811486
Thành phần, số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Cơ quan thực hiện TTHC : Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Chọn lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Tài liệu đính kèm