NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
- Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, trong thời hạn 02 ngày làm việc Phòng Quản lý Bưu chính kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ;
- Tổ chức mang giấy hẹn và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Cách thức thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- ĐT: 02102.222.555
Thành phần, số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP);
- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Giấy phép.
Chi phí 1.250.000 đ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý -  Luật Bưu chính số 49/2010/QH  ngày 28/6/2010.
-  Nghị định số 47/2011/NĐ-CP  ngày 17/6/2011 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm 1538344375117.docx