NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra :

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện theo quy định.

- Sau khi Phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ.

- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện theo quy định thì Sở Giao thông Vận tải quyết định ra văn bản chấp thuận. Nếu không đủ điều kiện Sở Giao thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp: Địa chỉ: 1508 – Đại lộ Hùng Vương – P,Gia Cẩm – TP Việt Trì – T, Phú Thọ hoặc qua đường bưu chính. - Điện thoại: 02103817709
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ :

- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định theo quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT.

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách.

- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan nơi có bến đón trả hành khách.

- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động.

          * Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Chọn lĩnh vực Giao thông vận tải
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định ( Ban hành kèm theo Thong tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011).

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Tài liệu đính kèm VT87.doc