NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện theo quy định.

- Sau khi Phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ.

- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện theo quy định thì Sở Giao thông Vận tải cấp Giấy phép. Nếu không đủ điều kiện cấp phép Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ : - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ. - Hoặc qua đường bưu điện. - Địa chỉ: 1508 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ. - Điện thoại: 02103817709
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ :

1. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) ;

2. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) ;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

3. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) ;

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

 * Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Chọn lĩnh vực Giao thông vận tải
Kết quả thực hiện Giấy phép;
Chi phí Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa: 40.000VNĐ/Giấy phép.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu 3b Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu 1. Đối với bến hàng hoá: - Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản. - Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền ; - Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định; - Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định; - Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến; - Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên, phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm. - Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 2. Đối với bến hành khách: - Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản. - Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền ; - Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định; - Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định; - Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. - Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/ TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

-  Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Tài liệu đính kèm VT84.doc