THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

18/10/2019 11:37:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4519/KH-UBND về việc thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18/10/2019 07:41:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4362/KH-UBND về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

14/10/2019 08:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tuc hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền  tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ.

Tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

11/10/2019 16:33:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 4101/UBND-NCKS về việc tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch, lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia

01/10/2019 18:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4347/UBND-KTN về việc thực hiện kế hoạch, lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

01/10/2019 18:53:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

01/10/2019 18:52:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4323/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

30/09/2019 08:28:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

25/09/2019 14:38:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 2363/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

18/09/2019 14:29:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm >>