Hát Xoan Phú Thọ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Phu Tho Xoan singing becomes an Intangible Cultural Heritage Representing of Humanity

31/01/2018 08:05:00 SA

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc phát biểu tại kỳ họp thứ 12 - Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac spoke at the 12th Conference – Intergovernmental Committee for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in the Republic of Korea
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc phát biểu tại kỳ họp thứ 12 - Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac spoke at the 12th Conference – Intergovernmental Committee for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in the Republic of Korea
Đại diện các nước chia vui với Việt Nam khi Hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Representatives of countries sharing Vietnam
Đại diện các nước chia vui với Việt Nam khi Hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Representatives of countries sharing Vietnam's joy when Xoan singing was recognized as an Intangible Cultural Heritage representing Humanity by UNESCO
Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh tham gia phiên họp Ủy ban liên chính phủ công ước 2003 đâng hương kính cáo các Vua Hùng về việc UNESCO công nhận “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - The provincial senior delegation participated in the meeting of the Intergovernmental Committee Convention 2003 offering incense to report to Hung King about the recognition of UNESCO “Phu Tho Xoan singing” as an Intangible Cultural Heritage representing of Humanity
Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh tham gia phiên họp Ủy ban liên chính phủ công ước 2003 đâng hương kính cáo các Vua Hùng về việc UNESCO công nhận “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - The provincial senior delegation participated in the meeting of the Intergovernmental Committee Convention 2003 offering incense to report to Hung King about the recognition of UNESCO “Phu Tho Xoan singing” as an Intangible Cultural Heritage representing of Humanity
Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San kính cáo với Vua Hùng và các bậc tiền nhân về kết quả phiên họp thứ 12 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO tại Miếu Lãi Lèn – nơi phát tích Hát Xoan - On behalf of the provincial leaders and delegation in South Korea, Vice Chairman of the Phu Tho provincial People
Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San kính cáo với Vua Hùng và các bậc tiền nhân về kết quả phiên họp thứ 12 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO tại Miếu Lãi Lèn – nơi phát tích Hát Xoan - On behalf of the provincial leaders and delegation in South Korea, Vice Chairman of the Phu Tho provincial People's Committee Ha Ke San reported to the Hung King and ancestors on the results of the 12th session of the Intergovernmental Committee at Lai Len Temple - where Xoan Singing was born
Các đại biểu thưởng thức chương trình Hát Xoan do nghệ nhân các phường Xoan gốc biểu diễn tại Miếu Lãi Lèn - The delegates enjoy the Xoan singing program that is performed by the artisans of the original Xoan wards at Lai Len Temple
Các đại biểu thưởng thức chương trình Hát Xoan do nghệ nhân các phường Xoan gốc biểu diễn tại Miếu Lãi Lèn - The delegates enjoy the Xoan singing program that is performed by the artisans of the original Xoan wards at Lai Len Temple
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Bảo tàng Hùng Vương - Secretary of Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac presented the national flag flying at the 12th meeting of the Intergovernmental Committee 2003 Convention for Hung Vuong Museum
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Bảo tàng Hùng Vương - Secretary of Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac presented the national flag flying at the 12th meeting of the Intergovernmental Committee 2003 Convention for Hung Vuong Museum
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao tặng những lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Trùm các phường Xoan gốc - Vice Chairman of Phu Tho Provincial People
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao tặng những lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Trùm các phường Xoan gốc - Vice Chairman of Phu Tho Provincial People's Committee of Ha Ke San presented the national flag flying at the 12th meeting of the Intergovernmental Committee 2003 Convention for the boss of the original Xoan wards
Các đồng chí trong đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại Hàn Quốc chia vui với các nghệ nhân Hát Xoan - Comrades in the delegation of Phu Tho Province attended the 12th Conference of the Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage of UNESCO in the Republic of Korea expressed the happy with Xoan artisans
Các đồng chí trong đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại Hàn Quốc chia vui với các nghệ nhân Hát Xoan - Comrades in the delegation of Phu Tho Province attended the 12th Conference of the Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage of UNESCO in the Republic of Korea expressed the happy with Xoan artisans
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc phát biểu tại kỳ họp thứ 12 - Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac spoke at the 12th Conference – Intergovernmental Committee for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in the Republic of Korea
Đại diện các nước chia vui với Việt Nam khi Hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Representatives of countries sharing Vietnam
Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh tham gia phiên họp Ủy ban liên chính phủ công ước 2003 đâng hương kính cáo các Vua Hùng về việc UNESCO công nhận “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - The provincial senior delegation participated in the meeting of the Intergovernmental Committee Convention 2003 offering incense to report to Hung King about the recognition of UNESCO “Phu Tho Xoan singing” as an Intangible Cultural Heritage representing of Humanity
Thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San kính cáo với Vua Hùng và các bậc tiền nhân về kết quả phiên họp thứ 12 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO tại Miếu Lãi Lèn – nơi phát tích Hát Xoan - On behalf of the provincial leaders and delegation in South Korea, Vice Chairman of the Phu Tho provincial People
Các đại biểu thưởng thức chương trình Hát Xoan do nghệ nhân các phường Xoan gốc biểu diễn tại Miếu Lãi Lèn - The delegates enjoy the Xoan singing program that is performed by the artisans of the original Xoan wards at Lai Len Temple
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao tặng lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Bảo tàng Hùng Vương - Secretary of Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac presented the national flag flying at the 12th meeting of the Intergovernmental Committee 2003 Convention for Hung Vuong Museum
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao tặng những lá cờ Tổ quốc tung bay tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 cho Trùm các phường Xoan gốc - Vice Chairman of Phu Tho Provincial People
Các đồng chí trong đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại Hàn Quốc chia vui với các nghệ nhân Hát Xoan - Comrades in the delegation of Phu Tho Province attended the 12th Conference of the Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage of UNESCO in the Republic of Korea expressed the happy with Xoan artisans
Xem thêm >>